คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชโลธร   พิมพ์จักร์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาศษ.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1607เพศวิถีศึกษา1-0-13
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-115
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-214
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชทท.2/3 ชอ.3/3 ชธ.1/4,ชธ.1/3 ชถ.2/1,ชร.2/1 ชก.1/9
//--------- 200011001 ---------//
ชย.2/11
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชทท.2/3
ชก.1/5,ชก.1/6 ชก.1/3,ชก.1/4
//--------- 200011001 ---------//
ชฟ.2/3,ชฟ.2/4
ชย.1/7,ชย.1/8 ชย.1/10,ชย.1/9 ชย.1/5,ชย.1/6
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200011001 ---------//
ชย.2/3,ชย.2/4
ชก.1/8,ชก.1/7
ชย.1/11 ชท.3/1
ชย.1/4,ชย.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.1/1,ชบ.1/1 ชก.1/2,ชก.1/1
//--------- 200011001 ---------//
ชอ.2/7
ชธ.1/1,ชธ.1/2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200011001 ---------//
ชบ.1/1,ชฟ.2/5
ชอ.3/2,ชอ.3/1
ชย.1/1,ชย.1/2
//--------- 200011001 ---------//
ชย.2/2,ชย.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น