คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สุภรา   มนูศิลป์
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-214
Home-roomHome Room0-1-01
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-212
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-17
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.1/9,สอข.1/3
//------------- 200011003 -------------//
ชย.2/4,ชย.2/3
//--------- 20011002 ---------//
ชอ.3/2,ชอ.3/1
สอค.1/1 สอฟ.1/6,สอฟ.1/5
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/7
สอก.1/4,สอก.1/3
//--------- 20011002 ---------//
ชย.3/5,ชย.3/6
//--------- 20011002 ---------//
ชช.3/3
ชทท.1/1,ชทท.1/2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200011003 ---------//
ชทท.1/2,ชทท.1/1
//--------- 20011002 ---------//
ชก.3/3,ชอ.3/3,ชช.3/1
//------------- 200011003 -------------//
ชย.2/2,ชย.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200011003 ---------//
ชทท.1/3
//--------- 20011002 ---------//
ชท.3/1,ชก.3/5
สอฟ.1/9,สอฟ.1/10
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20011002 ---------//
ชก.3/1
สอม.1/1,สอฟ.1/13,สอก.1/5 สอฟ.1/11,สอฟ.1/12
//--------- 20011002 ---------//
ชย.3/8,ชย.3/7
ชทท.1/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   26ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   8ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น