คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชก.3/13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
สาขางาน เครื่องมือกล(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานายจีระศักดิ์ คำปิคา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
2102-2011อบชุบโลหะ 1-3-24
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
2102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26
2102-8501โครงการ 0-8-48
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-RoomHome Room 0-1-01
 รวม  16 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจีระศักดิ์
//------------- 21022104 -------------//
นายณัฐพล
นายณัฐพล
//--------- 21022109 ---------//
นายสุขสันต์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21022010 ------------------//
นายจีระศักดิ์
//------------------ 21028501 ------------------//
นายชก2-1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21022006 ---------//
นายณัฐพล
//--------- 21022110 ---------//
นายณัฐพล
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21022011 ------------------//
นายจีระศักดิ์
//--------- 21022104 ---------//
นายณัฐพล
//--------- 20002006 ---------//
นายจีระศักดิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21022109 ------------------//
นายสุขสันต์
//------------------ 21028501 ------------------//
นายณัฐพล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุขสันต์ พรมรักษา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น