คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายณัฐพล   พรหมภูวงศ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล3-0-33
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
2102-2110ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-22
2102-8501โครงการ0-8-44
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล2-0-22
20102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล0-6-26
20102-2109ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-22
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-24
Home-RoomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.1/15
//------------- 21022104 -------------//
ชก.3/13
ชก.3/13
//------------- 201022111 -------------//
ชก.1/15
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 21012007 -------------//
ชย.3/13
ชก.1/15
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21022006 ---------//
ชก.3/13
//--------- 21022110 ---------//
ชก.3/13
//--------- 201022005 ---------//
ชก.2/13
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 201022106 ---------//
ชก.2/13
//--------- 201022109 ---------//
ชก.1/15
//--------- 21022104 ---------//
ชก.3/13
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201022106 ------------------//
ชก.2/13
//------------------ 21028501 ------------------//
ชก.3/13
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น