คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุขสันต์   พรมรักษา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกช่างอุตสาหกรรม,งานแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี0-6-26
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20102-2008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 12-6-48
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-48
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-22
20102-2301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น2-0-22
Home-RoomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.2/13
//--------- 201022301 ---------//
ชก.2/13
//--------- 21022109 ---------//
ชก.3/13
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201022103 ------------------//
ชก.2/13
//------------------ 201022103 ------------------//
ชก.2/13
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201022008 ------------------//
ชก.1/15
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชก.1/15,ชย.1/15
//--------- 201022201 ---------//
ชก.1/15
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21022109 ------------------//
ชก.3/13
//------------------ 201022008 ------------------//
ชก.1/15
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   29ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   29ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น