คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจีระศักดิ์   คำปิคา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมฯ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
หน้าที่พิเศษงานกิจกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด1-3-24
2102-2011อบชุบโลหะ1-3-24
Home-RoomHome Room0-1-01
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-28
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-24
20102-2108ชุบเคลือบผิวโลหะ1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.3/13
//------------- 201022001 -------------//
ชก.1/15
ชก.1/15
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21022010 ------------------//
ชก.3/13
//------------------ 201001004 ------------------//
ชฟ.2/13
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201001007 ------------------//
ชฟ.1/15,ชย.1/15
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21022011 ------------------//
ชก.3/13
//--------- 20002006 ---------//
ชก.3/13,ชฟ.3/13,ชย.3/13,คธ.3/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201001007 ------------------//
ชก.1/15
//------------------ 201022108 ------------------//
ชก.2/13
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น