คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชฟ.2/13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า(วก.หนองเรือ)
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานางสาววัชรียา ศรีภูมิกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37
20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1-6-37
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
20104-2104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-RoomHomeRoom 0-1-01
 รวม  20 40
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วัชรียา
//------------- 200001302 -------------//
น.ส.วชิรญาณ์
//------------- 200011003 -------------//
น.ส.นุจรินทร์
น.ส.วชิรญาณ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201042105 ------------------//
น.ส.วัชรียา
//------------------ 201001004 ------------------//
นายจีระศักดิ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201042104 ------------------//
นายบุญสืบ
//------------------ 201042008 ------------------//
นายสายัณห์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201042007 ---------//
นายสายัณห์
//--------- 200001204 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.วชิรญาณ์
//--------- 200002004 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201042007 ------------------//
นายสายัณห์
นายสายัณห์
//------------- 201042008 -------------//
นายสายัณห์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุขสันต์ พรมรักษา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น