คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชฟ.2/13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า(วก.หนองเรือ)
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานางสาววัชรียา ศรีภูมิกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 2
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37 7
20104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1-6-37 7
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24 4
20104-2104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 4
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Home-RoomHomeRoom 0-1-01 1
 รวม  20 40 40
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วัชรียา น.ส.วชิรญาณ์ น.ส.วชิรญาณ์ น.ส.วชิรญาณ์ น.ส.นุจรินทร์ น.ส.นุจรินทร์ น.ส.นุจรินทร์ น.ส.วชิรญาณ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วัชรียา น.ส.วัชรียา น.ส.วัชรียา น.ส.วัชรียา นายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์ นายจีระศักดิ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบุญสืบ นายบุญสืบ นายบุญสืบ นายบุญสืบ นายสายัณห์ นายสายัณห์ นายสายัณห์ นายสายัณห์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสายัณห์ นายสายัณห์ น.ส.นุจรินทร์ น.ส.นุจรินทร์ น.ส.วชิรญาณ์ น.ส.วชิรญาณ์ น.ส.นุจรินทร์ น.ส.นุจรินทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสายัณห์ นายสายัณห์ นายสายัณห์ นายสายัณห์ นายสายัณห์ นายสายัณห์ นายสายัณห์ นายสายัณห์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุขสันต์ พรมรักษา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น