คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายบุญสืบ   ทองกำพร้า
ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่า
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า2-3-35
2104-2108วงจรไฟฟ้าหลายเฟส2-0-22
2104-2112ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น1-3-24
2104-8501โครงการ0-8-44
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-24
20104-2104เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-24
20104-2116เทคนิคการจัดการพลังงาน2-0-22
Home-RoomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.1/15
//------------- 201042003 -------------//
ชฟ.1/15
ชฟ.1/15
//------------- 21042009 -------------//
ชฟ.3/13
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21042112 ------------------//
ชฟ.3/13
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201042104 ------------------//
ชฟ.2/13
//--------- 21042009 ---------//
ชฟ.3/13
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042108 ---------//
ชฟ.3/13
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21048501 ------------------//
ชฟ.3/13
//--------- 201042116 ---------//
ชฟ.1/15
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   26ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   26ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น