คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วัชรียา   ศรีภูมิกุล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
หน้าที่พิเศษงานพัฒนาหลักสูตรฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
2104-2118วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง1-3-24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-28
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-24
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-24
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร1-6-37
Home-RoomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.2/13
//------------- 21001009 -------------//
ชฟ.3/13
ชฟ.3/13
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201042105 ------------------//
ชฟ.2/13
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201001005 ------------------//
ชก.1/15
//------------------ 201042010 ------------------//
ชฟ.1/15
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21042118 ------------------//
ชฟ.3/13
//------------- 201042106 -------------//
ชฟ.1/15
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 201042106 ------------------//
ชฟ.1/15
//------------------ 201001005 ------------------//
ชย.1/15
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น