คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วชิรญาณ์   ห่อคนดี
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษาค.บ.ฟิสิกส์
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์พื้นฐานและพาณิชยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-23
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-26
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-24
20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-11
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
Home-RoomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.1/15
//------------- 200001302 -------------//
ชฟ.2/13,ชย.2/13
//------------- 20011003 -------------//
คธ.3/1
คธ.2/1,ชฟ.2/13,ชก.2/13,ชย.2/13
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001404 ---------//
คธ.1/1
//--------- 200001303 ---------//
คธ.2/1
คธ.2/1
//--------- 200001402 ---------//
ชก.1/15
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 200001302 -------------//
ชก.2/13
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
คธ.1/1,ชฟ.1/15
//--------- 200001402 ---------//
ชฟ.1/15,ชย.1/15
//--------- 200011002 ---------//
ชฟ.2/13,ชก.2/13,ชย.2/13,คธ.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   24ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   24ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น