คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.นุจรินทร์   สืบสุนทร
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาศน.บ.การสอนภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน(วก.หนองเรือ)
หน้าที่พิเศษงานบริหารงานทั่วไป
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-14
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-14
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน0-2-14
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-12
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-26
20001-1005กฎหมายพาณิชย์2-0-22
Home-RoomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
คธ.1/1
//------------- 200011003 -------------//
คธ.1/1,ชย.1/15
//------------- 200011003 -------------//
ชก.2/13,ชฟ.2/13
คธ.1/1,ชย.1/15
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001102 ---------//
ชฟ.1/15,ชก.1/15
//--------- 200001202 ---------//
ชก.1/15,ชฟ.1/15
//--------- 200001102 ---------//
ชย.1/15,คธ.1/1
//--------- 200001202 ---------//
ชย.1/15,คธ.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001204 ---------//
ชย.2/13,คธ.2/1
//--------- 200011005 ---------//
คธ.2/1
//--------- 20011002 ---------//
ชฟ.3/13,ชย.3/13,คธ.3/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001204 ---------//
ชฟ.2/13,ชก.2/13
ชก.1/15,ชฟ.1/15
//--------- 200002004 ---------//
ชก.2/13,ชฟ.2/13,คธ.2/1,ชย.2/13
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น