คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายไพโรจน์   นาชัยสิทธิ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.บ. สถิติประยุกต์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1402คณิศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-224
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001402 ---------//
ชท.1/1,ชอ.1/3
//--------- 200001402 ---------//
ชส.1/1,ชร.1/1
//--------- 200001402 ---------//
ชก.1/2,ชก.1/1
//--------- 200001402 ---------//
ชก.1/4,ชก.1/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001401 ---------//
ชอ.1/8,ชอ.1/7
//--------- 200001402 ---------//
ชช.1/1,ชก.1/9
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001402 ---------//
ชช.1/4,ชช.1/3
//--------- 200001402 ---------//
ชถ.1/1
//--------- 200001402 ---------//
ชธ.1/4,ชธ.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 20001402 ---------//
ชทท.3/1
//--------- 200001402 ---------//
ชย.1/11
//--------- 200001402 ---------//
ชฟ.1/3,ชฟ.1/4
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001402 ---------//
ชอ.1/1,ชอ.1/2
//--------- 200001402 ---------//
ชก.1/5,ชก.1/6
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   28ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   28ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น