คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางบังอร   พลมิตร
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2901-2106วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ต0-6-26
2901-8501โครงการ0-8-48
Home-roomHome room0-1-01
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-22
20901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล1-2-23
20901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-22
20901-2103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต1-2-23
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-22
20901-2205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น1-2-23
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชทท.2/3
//--------- 209012004 ---------//
ชทท.2/3
ชทท.2/1,ชทท.2/2
//--------- 209012205 ---------//
ชทท.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชทท.3/1
ชทท.1/2,ชทท.1/1
//--------- 209012103 ---------//
ชทท.1/1
//--------- 209012002 ---------//
ชทท.2/2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29018501 ------------------//
ชทท.3/1
//--------- 209012203 ---------//
ชทท.2/2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 209012006 ---------//
ชทท.2/2
ชทท.3/1
//--------- 29012106 ---------//
ชทท.3/1
//--------- 20002006 ---------//
ชทท.3/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29018501 ------------------//
ชทท.3/3
//------------- 29012106 -------------//
ชทท.3/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น