คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายประวิทย์   ลิ้มตระกูล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2901-2109ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์0-9-39
2901-2111งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ0-9-39
20901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล1-2-22
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น1-4-35
20901-2104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ1-2-22
20901-2105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์1-2-23
20901-2107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์1-2-22
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชทท.2/1,ชทท.2/2
//------------- 209012005 -------------//
ชทท.2/1
ชทท.2/1
//--------- 29012111 ---------//
ชทท.3/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 209012105 -------------//
ชทท.2/3
//------------------------------- 29012111 -------------------------------//
ชทท.3/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 209012004 ---------//
ชทท.2/2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 29012109 ------------------//
ชทท.3/3
//---------------------- 29012109 ----------------------//
ชทท.3/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 209012104 ---------//
ชทท.2/2
//--------- 209012107 ---------//
ชทท.1/2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น