คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายมัธยม   อ่อนจันทร์
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2901-9002ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น1-2-23
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-23
20901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล1-2-23
20901-2101การใช้โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์2-2-34
20901-2102ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2-0-22
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิก1-2-26
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-23
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชทท.1/2,ชทท.1/1
//--------- 209012201 ---------//
ชทท.1/1
ชทท.3/1
//--------- 29019002 ---------//
ชทท.3/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชทท.1/1,ชทท.1/2
//------------- 209012201 -------------//
ชทท.2/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชทท.2/2,ชทท.2/1
//--------- 209012004 ---------//
ชทท.2/1
ชทท.2/1,ชทท.2/2
//--------- 209012203 ---------//
ชทท.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชทท.1/1,ชทท.1/2
//--------- 209012102 ---------//
ชทท.1/3
//------------------ 209012101 ------------------//
ชทท.1/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 209011004 -------------//
ชทท.1/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น