คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้สอนนายประวิทย์   ลิ้มตระกูล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3901-8001ฝึกงาน0-40-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  4  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.............................................พักเที่ยง..............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
39018001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทท.2/1,สทท.2/2
39018001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทท.2/1,สทท.2/2
39018001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทท.2/1,สทท.2/2
39018001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทท.2/1,สทท.2/2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   4ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   4ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น