คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2564
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชทท.3/3
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
20000-1218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20901-2011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20901-2104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2-23
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23
20901-2107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20000-1604พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 0-2-12
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  13 22 0
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00..................................พักเที่ยง............................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น