คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนดร.ประมวล   เสติ
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาปร.ด.ไทศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
Home-roomHome Room0-1-01
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์3-0-33
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-33
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-36
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์3-0-312
30101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน3-0-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301012002 -------------//
สอย.1/8,สอย.1/7
สอย.2/5,สอย.2/6
//--------- 31000109 ---------//
สอย.2/6,สอย.2/5
//------------- 301012003 -------------//
สอย.1/4,สอย.1/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/1,สอย.2/2
//------------- 301012002 -------------//
สอย.1/1,สอย.1/2
//------------- 301000105 -------------//
สอย.1/3,สอย.1/4
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301000105 -------------//
สอย.1/1,สอย.1/2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301012002 -------------//
สอย.1/4,สอย.1/3
สอย.1/6,สอย.1/5
//--------- 301012002 ---------//
สอย.1/6,สอย.1/5
//--------- 30002004 ---------//
สอย.2/1,สอย.2/2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301012003 -------------//
สอย.1/2,สอย.1/1
สอย.2/6,สอย.2/5
//--------- 31012003 ---------//
สอย.2/5,สอย.2/6
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น