คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปรัชญานันท์   เย็นอ่วม
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-222
3101-8501โครงการ0-8-44
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012102 -------------//
สอย.2/6
สอย.2/1,สอย.2/2
//------------- 31018501 -------------//
สอย.2/1,สอย.2/2
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.1/9
สอย.2/1,สอย.2/2
//--------- 31012102 ---------//
สอย.2/1
สอย.2/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/3
//------------- 31012102 -------------//
สอย.2/3
สอย.2/7,สอย.2/8
//------------- 31012102 -------------//
สอย.2/8,สอย.2/7
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/6,สอย.2/5
//------------- 31012102 -------------//
สอย.2/5
//--------- 300002002 ---------//
สอย.1/9
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012102 -------------//
สอย.2/2
สอย.2/3
//------------- 31012101 -------------//
สอย.2/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น