คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภานุวัฒน์   นิลศรี
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-321
Home-roomHome Room0-1-01
30101-2102งานไฟฟ้ายานยนต์2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012005 ---------//
ชย.3/1,ชย.3/2
//--------- 21012005 ---------//
ชย.3/1
ชย.3/1
//--------- 21012005 ---------//
ชย.3/7,ชย.3/8
//------------- 21012005 -------------//
ชย.3/7
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/5,สอย.2/6
//--------- 301012102 ---------//
สอย.1/9
สอย.1/9
//--------- 301012102 ---------//
สอย.1/9
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012005 ---------//
ชย.3/2
ชย.3/2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012005 ---------//
ชย.3/4,ชย.3/3
//--------- 21012005 ---------//
ชย.3/3
ชย.3/3
//--------- 20002006 ---------//
ชย.3/7,ชย.3/8
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21012005 ---------//
ชย.3/4
ชย.3/4
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   23ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   6ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   29ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น