คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายนรินทร์   สารภักดี
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2101-8501โครงการ0-8-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์1-6-313
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์1-3-214
20101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  15  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201012105 -------------//
ชย.2/2
//------------- 201012105 -------------//
ชย.2/4
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/3,ชย.2/4
//--------- 201012105 ---------//
ชย.2/3
ชย.2/3 ชย.2/9
//------------- 201019004 -------------//
ชย.2/9
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/2,สอย.2/1
//------------- 31012105 -------------//
สอย.2/1
//------------- 31012105 -------------//
สอย.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012105 -------------//
สอย.2/2
//--------- 31012105 ---------//
สอย.2/2
//--------- 30002004 ---------//
สอย.2/6,สอย.2/5
สอย.2/2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/1,ชย.2/2
//------------- 201012105 -------------//
ชย.2/1
//------------------ 21018501 ------------------//
ชย.3/5,ชย.3/6
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   22ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   15ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   37ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น