คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุริยา   เหล่ามาลา
ตำแหน่งพนักงานราชการครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3101-8501โครงการ0-8-44
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์1-3-24
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-326
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201012101 -------------//
ชย.2/6
//------------- 201012101 -------------//
ชย.2/6
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.1/7,ชย.1/8
ชย.2/5,ชย.2/6
//--------- 201012101 ---------//
ชย.2/5
//------------------ 201012101 ------------------//
ชย.2/5
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201012101 -------------//
ชย.2/9
//------------- 201012101 -------------//
ชย.2/9
//------------------ 31018501 ------------------//
สอย.2/5,สอย.2/6
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชย.1/8,ชย.1/7
ชย.1/1,ชย.1/2 ชย.1/1
//--------- 201012004 ---------//
ชย.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/9,ชย.2/7
//------------- 201012101 -------------//
ชย.2/7
//------------- 201012101 -------------//
ชย.2/7
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   4ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   37ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น