คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายแสงชัย   คงสมบัติ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาคอบ.เครื่องกล
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่1-6-326
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/7,สอย.2/8
//------------- 31012103 -------------//
สอย.2/7
//------------- 31012103 -------------//
สอย.2/7
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.1/1,สอย.1/2
สอย.2/5,สอย.2/6
//--------- 31012103 ---------//
สอย.2/5
//------------------ 31012103 ------------------//
สอย.2/5
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012103 -------------//
สอย.2/6
//------------- 31012103 -------------//
สอย.2/6
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300002002 ---------//
สอย.1/2,สอย.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012103 -------------//
สอย.2/8
//------------- 31012103 -------------//
สอย.2/8
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   29ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   29ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น