คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.มุขพิมาน   กลางฮวด
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์1-6-326
3101-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHome room0-1-01
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-24
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012105 -------------//
สอย.2/8
//------------- 31012105 -------------//
สอย.2/8
//------------------ 31018501 ------------------//
สอย.2/8,สอย.2/7
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/2
//--------- 31012105 ---------//
สอย.2/6
//------------------ 31012105 ------------------//
สอย.2/6
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/5,สอย.2/6
//------------- 31012105 -------------//
สอย.2/5
//------------- 31012105 -------------//
สอย.2/5
ชย.2/9
//------------- 201012106 -------------//
ชย.2/9
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200002002 ---------//
ชย.1/11
//--------- 30002004 ---------//
สอย.2/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/8,สอย.2/7
//------------- 31012105 -------------//
สอย.2/7
//------------- 31012105 -------------//
สอย.2/7
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   7ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   39ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น