คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายไพวัล   เขียวแป้
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-218
3101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์1-6-37
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์1-3-24
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง2-2-34
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012101 -------------//
สอย.2/5
สอย.2/6,สอย.2/5 สอย.2/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31012101 ---------//
สอย.2/2
สอย.2/2
//--------------------------- 31012105 ---------------------------//
สอย.2/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/8,สอย.2/7
//------------- 31012101 -------------//
สอย.2/7,สอย.2/8
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31012101 -------------//
สอย.2/6
สอย.1/1,สอย.1/2
//--------- 300002002 ---------//
สอย.1/8,สอย.1/7
//------------- 301012005 -------------//
สอย.1/1,สอย.1/2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอย.2/2,สอย.2/1
//------------- 31012101 -------------//
สอย.2/1
ชย.1/11
//------------- 201012004 -------------//
ชย.1/11
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   4ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น