คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวีรยุทธ   พลตรี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.อุตสาหการ-ออกแบบการผลิต
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษประจำแผนกวิชาฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-33
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล1-4-310
3102-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHomeroom0-1-01
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-35
30102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.2/1,สอผ.2/2
//------------- 31000116 -------------//
สอผ.2/1,สอผ.2/2
//------------------ 31028501 ------------------//
สอผ.2/1,สอผ.2/2
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//---------------------- 31022101 ----------------------//
สอผ.2/4,สอผ.2/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.1/1
//------------------ 301022002 ------------------//
สอผ.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31022101 ------------------//
สอผ.2/5,สอผ.2/6
สอผ.2/5,สอผ.2/6
//--------- 300002002 ---------//
สอผ.1/4,สอผ.1/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301022101 ------------------//
สอผ.1/1
สอผ.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   30ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   30ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น