คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางรัตนาภา   มหรรณพกร
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-327
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-15
Home-roomHome room0-1-01
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-13
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  1  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.2/6
//------------- 30011001 -------------//
สอท.2/1,สอท.2/3
//------------- 30011001 -------------//
สอฟ.2/10,สอฟ.2/9
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
สอธ.2/1
//------------- 30011001 -------------//
สออ.2/2,สออ.2/1
สอย.1/5,สอย.1/6
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 30011001 -------------//
สอฟ.2/8,สอฟ.2/7
//------------- 30011001 -------------//
สอผ.2/1,สอผ.2/2
สอผ.2/2,สอผ.2/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอข.2/1,สอส.2/1 สออ.2/2,สออ.2/1
//--------- 30011001 ---------//
สอฟ.2/6,สอฟ.2/5
สอฟ.2/6,สอฟ.2/5 สอถ.2/3,สอถ.2/1
//------------- 30011001 -------------//
สอผ.2/4,สอผ.2/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอฟ.1/8,สอฟ.1/7 สออ.2/3,สออ.2/4
สอย.1/8,สอย.1/7
//------------- 30011001 -------------//
สอผ.2/6,สอผ.2/5
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   35ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   36ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น