คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเดชาธร   ขุมมณเฑียร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษประจำแผนกวิชาฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3102-2206เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ1-6-37
3102-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHome room0-1-01
30102-2106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด0-6-26
30102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ1-6-37
30102-2205เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง1-6-37
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  1  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.2/1
สอผ.1/7
//--------- 301022203 ---------//
สอผ.1/7
//------------------ 301022203 ------------------//
สอผ.1/7
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.2/10,สอผ.2/9
//------------- 31022206 -------------//
สอผ.2/10,สอผ.2/9
//------------- 31022206 -------------//
สอผ.2/9,สอผ.2/10
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.1/7
//--------------------------- 301022205 ---------------------------//
สอผ.1/7
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31028501 ------------------//
สอผ.2/3,สอผ.2/4
//--------- 30002004 ---------//
สอผ.2/4,สอผ.2/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301022106 ------------------//
สอผ.1/7
//--------- 301022106 ---------//
สอผ.1/7
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น