คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอรงกรต   ปีกลม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-4-310
3102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 41-6-36
3102-2204เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พับและขึ้นรูปโลหะ1-6-36
3102-5503งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 31-6-33
Home-roomHome room0-1-01
30102-2106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด0-6-26
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.2/4
//--------- 301022106 ---------//
สอผ.1/9
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.2/4,สอผ.2/3
//------------- 31022005 -------------//
สอผ.2/3
สอผ.2/3
//------------- 31025503 -------------//
สอผ.2/15
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301022106 ------------------//
สอผ.1/9
//--------------------------- 31022204 ---------------------------//
สอผ.2/9
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31022104 -------------//
สอผ.2/2
//--------- 31022104 ---------//
สอผ.2/2
//--------- 30002004 ---------//
สอผ.2/15
สอผ.2/2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.2/2,สอผ.2/1
//------------- 31022005 -------------//
สอผ.2/1
สอผ.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น