คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอภิสิทธิ์   กล่ำสกุล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-28
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-32
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม2-2-310
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-32
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  19  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอม.1/1
//--------- 300012001 ---------//
สออ.1/2
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.2/3,สอผ.2/4
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.2/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31000104 ---------//
สอก.2/2
ชฟ.3/3,ชฟ.3/4
//------------- 21001009 -------------//
ชฟ.3/4,ชฟ.3/3
ชฟ.3/6,ชฟ.3/5
//--------- 20012001 ---------//
ชฟ.3/6,ชฟ.3/5
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.2/2,สอผ.2/1
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.2/2,สอผ.2/1
ชฟ.3/6,ชฟ.3/5
//------------- 21001009 -------------//
ชฟ.3/5,ชฟ.3/6
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชทท.1/1,ชทท.1/2 ชทท.1/2,ชทท.1/1 ชทท.1/1,ชทท.1/2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31022007 ---------//
สอผ.2/10
//--------- 30012001 ---------//
สอส.2/1,สอส.2/3
//--------- 30012001 ---------//
สอส.2/1,สอส.2/3
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   14ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   19ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น