คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอผ.2/5
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานางสาวไฉทยา นามเชียงใต้
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4 1-6-37
3102-8501โครงการ 0-8-48
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  22 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ไฉทยา
นายธีระชัย
//--------- 31022005 ---------//
นายธีระชัย
//--------- 31022005 ---------//
นายธีระชัย
//------------------ 31028501 ------------------//
นายธีระชัย 1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเจริญ
//------------- 31022104 -------------//
นายเจริญ
//------------- 31022104 -------------//
นายเจริญ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30001302 ------------------//
น.ส.วิมลศิลป์
//--------- 31022007 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 31022007 ---------//
นายสุรชัย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022101 ------------------//
นายวีรยุทธ
นายวีรยุทธ
//--------- 30002004 ---------//
นายธีระชัย
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31028501 ------------------//
นายธีระชัย
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น