คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเจริญ   บุญใบ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคอ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 41-6-314
3102-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHome room0-1-01
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30102-2001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 11-6-37
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.2/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.2/5,สอผ.2/6
//------------- 31022104 -------------//
สอผ.2/5
//------------- 31022104 -------------//
สอผ.2/5
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301022003 ---------//
สอผ.1/6
สอผ.1/6
//------------- 31028501 -------------//
สอผ.2/15
สอผ.2/15
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.2/2,สอผ.2/1
//------------- 31022104 -------------//
สอผ.2/1
//--------- 31022104 ---------//
สอผ.2/1
//--------- 300002002 ---------//
สอผ.1/1
สอผ.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.1/5,สอผ.1/6
//------------- 301022001 -------------//
สอผ.1/5
//------------- 301022001 -------------//
สอผ.1/5
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น