คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายธีระชัย   เลิศนาวีพร
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษากศ.ม.บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานทะเบียน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-4-39
3102-8501โครงการ0-8-48
Home-roomHome room0-1-01
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-35
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-32
30127-2006เทคโนโลยี CNC/CAD/CAM2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอผ.2/9,สอผ.2/10
สอผ.2/6,สอผ.2/5
//--------- 31022005 ---------//
สอผ.2/5,สอผ.2/6
//--------- 31022005 ---------//
สอผ.2/6,สอผ.2/5
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31022005 -------------//
สอผ.2/4
สอผ.2/4
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301022006 ---------//
สอผ.1/4
//--------- 301022003 ---------//
สอผ.1/4,สอผ.1/3
//------------- 301022003 -------------//
สอผ.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301272006 ---------//
สอม.1/1
//--------- 301272006 ---------//
สอม.1/1
//--------- 30002004 ---------//
สอผ.2/5,สอผ.2/6
สอม.1/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31028501 ------------------//
สอผ.2/6,สอผ.2/5
//------------------ 31028501 ------------------//
สอผ.2/10,สอผ.2/9
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น