คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปริทัศน์   จันฤๅไชย
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษากศ.ม.บริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานความร่วมมือ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3102-2204เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พับและขึ้นรูปโลหะ1-6-37
3102-5504งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 41-6-33
Home-roomHome room0-1-01
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-315
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  1  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.3/8,ชก.3/7
//------------- 301000105 -------------//
สอผ.1/5,สอผ.1/6
//------------- 301000105 -------------//
สอผ.1/9
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301000105 -------------//
สอผ.1/3,สอผ.1/4
//------------- 301000105 -------------//
สอผ.1/1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301000105 -------------//
สอผ.1/7
สอผ.2/10,สอผ.2/9
//--------------------------- 31022204 ---------------------------//
สอผ.2/10
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31025504 -------------//
สอผ.2/15
//--------- 300002002 ---------//
สอผ.1/7,สอผ.1/9
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   28ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น