คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอฟ.1/10
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานางสาวธัญพร ถานะ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 1-6-37
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  24 44
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301041001 ---------//
นายธีรพงษ์
//--------- 301042001 ---------//
นายจิตติศักดิ์
//------------------ 300001201 ------------------//
นางวราพร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประจักษ์
//------------- 301000002 -------------//
นายประจักษ์
//------------- 301042001 -------------//
นายจิตติศักดิ์
//------------- 301041001 -------------//
นายธีรพงษ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ธัญพร
//------------- 301041002 -------------//
นายธีรพงษ์
//------------- 301042004 -------------//
นายทัดเทพ
//------------- 301042002 -------------//
นายพีระพงษ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042004 ---------//
นายทัดเทพ
//--------- 301042002 ---------//
นายพีระพงษ์
//--------- 301041002 ---------//
นายธีรพงษ์
//--------- 300002002 ---------//
นายทัดเทพ
น.ส.สุภรา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางจิตรา
//------------- 301000011 -------------//
นางจิตรา
//------------- 301000011 -------------//
นางจิตรา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น