คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอฟ.1/10
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานางสาวธัญพร ถานะ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 4
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 1-6-37 7
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 4
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
30104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35 5
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35 5
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35 5
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35 5
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
Home-roomHomeRoom 0-1-01 1
 รวม  24 44 44
วันจ.  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธีรพงษ์ นายธีรพงษ์ นายจิตติศักดิ์ นายจิตติศักดิ์ นางวราพร นางวราพร นางวราพร นางวราพร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประจักษ์ นายประจักษ์ นายประจักษ์ นายประจักษ์ นายจิตติศักดิ์ นายจิตติศักดิ์ นายจิตติศักดิ์ นายธีรพงษ์ นายธีรพงษ์ นายธีรพงษ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ธัญพร
นายธีรพงษ์ นายธีรพงษ์ นายธีรพงษ์ นายทัดเทพ นายทัดเทพ นายทัดเทพ นายพีระพงษ์ นายพีระพงษ์ นายพีระพงษ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทัดเทพ นายทัดเทพ นายพีระพงษ์ นายพีระพงษ์ นายธีรพงษ์ นายธีรพงษ์ นายทัดเทพ นายทัดเทพ น.ส.สุภรา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางจิตรา นางจิตรา นางจิตรา นางจิตรา นางจิตรา นางจิตรา นางจิตรา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น