คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางวราพร   สิมมา
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศษ.ม.หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-16
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-16
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต0-2-18
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-312
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  18  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001205 ---------//
สอฟ.2/2,สอฟ.2/1
//--------- 20001207 ---------//
ชย.3/8,ชย.3/7
//------------------ 300001201 ------------------//
สอฟ.1/9,สอฟ.1/10
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 300001201 ------------------//
สอห.1/3,สอฟ.1/6,สอฟ.1/5
//--------- 30001205 ---------//
สอผ.2/2,สอผ.2/1
//------------------ 300001201 ------------------//
สอฟ.1/7,สอฟ.1/8
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001206 ---------//
ชก.2/7
//--------- 30001205 ---------//
สอร.2/1,สอย.2/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001206 ---------//
ชร.2/1,ชถ.2/1
//--------- 200001206 ---------//
ชอ.2/3,ชอ.2/5
//--------- 20001207 ---------//
ชร.3/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001206 ---------//
ชส.2/1
ชย.3/1,ชย.3/2 ชย.3/1,ชย.3/2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   14ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   18ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น