คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางจิตรา   ลืออุโฆษกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคอ.บ.เครื่องมือกล , ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
Home-roomHome room0-1-01
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-212
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน1-6-319
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  1  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.3/3
//------------- 301000001 -------------//
สอผ.1/4
//------------- 301000001 -------------//
สอผ.1/4
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301000001 ------------------//
สอผ.1/6
//--------- 301000001 ---------//
สอผ.1/6
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301000011 ---------//
สอฟ.1/6
//------------------ 301000011 ------------------//
สอฟ.1/6
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301000011 -------------//
สอฟ.1/8
//--------- 301000011 ---------//
สอฟ.1/8
สอฟ.1/8
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอฟ.1/10,สอฟ.1/9
//------------- 301000011 -------------//
สอฟ.1/10
//------------- 301000011 -------------//
สอฟ.1/10
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น