คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทัดเทพ   ชีวะโอสถ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์2-3-324
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า2-3-38
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301042004 -------------//
สอฟ.1/7
//------------- 301042004 -------------//
สอฟ.1/8
//--------- 301042004 ---------//
สอฟ.1/7,สอฟ.1/8
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301042004 -------------//
สอฟ.1/5
//------------- 301042004 -------------//
สอฟ.1/6
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 301042004 -------------//
สอฟ.1/9
//------------- 301042004 -------------//
สอฟ.1/10
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301042004 ---------//
สอฟ.1/9,สอฟ.1/10
//--------- 301042007 ---------//
สอฟ.1/13,สอฟ.1/3
//--------- 300002002 ---------//
สอฟ.1/10,สอฟ.1/9
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301042004 ---------//
สอฟ.1/6,สอฟ.1/5
//--------- 301042007 ---------//
สอฟ.1/3
สอฟ.1/3
//------------- 301042007 -------------//
สอฟ.1/13
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น