คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ธัญพร   ถานะ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-24
2104-8501โครงการ0-8-48
20104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น1-3-218
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  1  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.2/4,ชฟ.2/3 ชฟ.2/1,ชฟ.2/2 ชฟ.2/5 ชฟ.2/3
//--------- 201042112 ---------//
ชฟ.2/3
//------------- 201042112 -------------//
ชฟ.2/4
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21048501 ------------------//
ชฟ.3/6,ชฟ.3/5
//------------- 201042112 -------------//
ชฟ.2/1
//------------- 201042112 -------------//
ชฟ.2/2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอฟ.1/9,สอฟ.1/10
//------------- 21048501 -------------//
ชฟ.3/1,ชฟ.3/2
ชฟ.3/1,ชฟ.3/2
//--------- 21042121 ---------//
ชฟ.3/1,ชฟ.3/2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 201042112 -------------//
ชฟ.2/5
//--------- 21042121 ---------//
ชฟ.3/3,ชฟ.3/4
//--------- 20002006 ---------//
ชฟ.3/6,ชฟ.3/5
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น