คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจิตติศักดิ์   กัสนุกา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
Home-roomHome room0-1-01
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-6-37
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-324
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301042001 ---------//
สอฟ.1/10,สอฟ.1/9
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.1/7,ชฟ.1/8
//------------- 201042005 -------------//
ชฟ.1/8
//------------- 301042001 -------------//
สอฟ.1/10
//------------- 301042001 -------------//
สอฟ.1/9
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอฟ.2/10,สอฟ.2/9
//------------- 301042001 -------------//
สอฟ.1/7
//------------- 301042001 -------------//
สอฟ.1/8
//--------- 301042001 ---------//
สอฟ.1/7,สอฟ.1/8
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301042001 ---------//
สอฟ.1/6,สอฟ.1/5
//--------- 201042005 ---------//
ชฟ.1/8
ชฟ.1/8
//--------- 30002004 ---------//
สอฟ.2/10,สอฟ.2/9
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 301042001 ---------//
สอฟ.1/6
สอฟ.1/6
//------------- 301042001 -------------//
สอฟ.1/5
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   7ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   34ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น