คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภาณุพงศ์   หล้าสวย
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3104-2502ซ่อมบำรุงมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม2-3-35
3104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 40-9-33
3104-5504งานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า40-9-33
3104-8001ฝึกงาน0-40-46
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม2-3-35
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31045204 -------------//
สอฟ.2/11,สอฟ.2/12
สอฟ.2/11,สอฟ.2/12
//------------- 31048001 -------------//
สอฟ.2/12,สอฟ.2/11
//--------- 301042208 ---------//
สอฟ.1/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301000003 ------------------//
สอผ.1/9
//------------- 31045504 -------------//
สอฟ.2/13
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอฟ.1/13
//------------- 301042208 -------------//
สอฟ.1/3
//---------------------- 31042502 ----------------------//
สอฟ.2/13
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 300002002 ---------//
สอฟ.1/3,สอฟ.1/13
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31048001 -------------//
สอฟ.2/13
สอฟ.2/13
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น