คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายเอกชัย   สิมสา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
3104-8501โครงการ0-8-416
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-27
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า2-3-32
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.1/5,ชฟ.1/6
//--------- 31042202 ---------//
สอฟ.2/2,สอฟ.2/1
สอฟ.2/2,สอฟ.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048501 ------------------//
สอฟ.2/6,สอฟ.2/5
//------------------ 31048501 ------------------//
สอฟ.2/7,สอฟ.2/8
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอฟ.1/11,สอฟ.1/12
//------------- 201042003 -------------//
ชฟ.1/5
//------------- 201042003 -------------//
ชฟ.1/6
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048501 ------------------//
สอฟ.2/9,สอฟ.2/10
//--------- 301041001 ---------//
สอฟ.1/11,สอฟ.1/12
//--------- 300002002 ---------//
สอฟ.1/12,สอฟ.1/11
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048501 ------------------//
สอฟ.2/12,สอฟ.2/11
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   7ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   24ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   31ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น