คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายภาณุพงศ์ 1   1
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-01
3104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 40-9-36
3104-8001ฝึกงาน0-40-417
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048001 ------------------//
สอฟ.2/12,สอฟ.2/11
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31045204 ------------------//
สอฟ.2/11,สอฟ.2/12
//--------- 31045204 ---------//
สอฟ.2/11,สอฟ.2/12
//--------- 31048001 ---------//
สอฟ.2/11,สอฟ.2/12
สอฟ.2/12,สอฟ.2/11
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31048001 ------------------//
สอฟ.2/11,สอฟ.2/12
//------------------------------- 31048001 -------------------------------//
สอฟ.2/12,สอฟ.2/11
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   24ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   24ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น