คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอส.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายจุระพล เพื่องไธสงค์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมงจัดแล้ว
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 2
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 4
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36 6
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็ก 3-0-33 3
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์ 1-4-35 5
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33 3
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
3106-8501โครงการ 0-8-48 8
Home-roomHome room 0-1-01 1
 รวม  24 39 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30001205 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางณัทกาญจน์
30001205 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางณัทกาญจน์
31062109 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
31062109 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
31062109 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
31062109 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
31062109 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
31068501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจุระพล
31068501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจุระพล
31068501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจุระพล
31068501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจุระพล
31068501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอ.2
31068501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอ.2
31068501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอ.2
31068501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอ.2
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30001304 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศิลปชัย
30001304 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศิลปชัย
30001304 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศิลปชัย
30001304 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายศิลปชัย
31212103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนิรันดร์
31212103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนิรันดร์
31212103 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนิรันดร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
30011002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นางรัตนาภา
31062002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
31062002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
31062002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
31062002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
31062002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
30002004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายรณฤทธิ์
30002004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายรณฤทธิ์
31062002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายสมเก่ง
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
Homeroom ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายจุระพล
31212102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนิรันดร์
31212102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนิรันดร์
31212102 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายนิรันดร์
30012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภิสิทธิ์
30012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภิสิทธิ์
30012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภิสิทธิ์
30012001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
นายอภิสิทธิ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น