คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสมเก่ง   มาคำ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-36
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์1-4-310
30106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-36
30106-2104ปฐพีกลศาสตร์2-2-34
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31062109 ------------------//
สอส.2/3
//---------------------- 31062109 ----------------------//
สอส.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.2/3
//------------------ 301062104 ------------------//
สอส.1/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.1/3
//---------------------- 301062001 ----------------------//
สอส.1/3
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31062002 -------------//
สอส.2/1
//--------- 31062002 ---------//
สอส.2/1
สอส.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น