คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายศิลปชัย   บุญรักษา
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ. ฟิสิกส์
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร2-2-38
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-34
Home-roomHome room0-1-01
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร2-2-38
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน2-2-312
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  1  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 300001306 ------------------//
สอส.1/3,สอธ.1/1
//------------------ 300001306 ------------------//
สอร.1/1,สอร.1/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.2/9
//--------- 300001303 ---------//
สออ.1/1,สออ.1/2
//------------------ 300001306 ------------------//
สอธ.1/4,สอธ.1/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 30001304 ------------------//
สอร.2/1,สอส.2/1
//--------- 30001301 ---------//
สอฟ.2/3
//--------- 30001301 ---------//
สอฟ.2/1,สอฟ.2/2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 300001303 ------------------//
สอฟ.1/11,สอฟ.1/12
//--------- 30001301 ---------//
สอฟ.2/2,สอฟ.2/1
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001301 ---------//
สอฟ.2/3
//--------- 300001303 ---------//
สออ.1/1,สออ.1/2
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   1ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   32ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   33ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น