คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางณัทกาญจน์   ภูมิธนสวัสดิ์ 
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-114
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-110
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต0-2-12
Home-roomHomeRoom0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001205 ---------//
สทท.2/1,สทท.2/2
//--------- 30001205 ---------//
สอฟ.2/3,สอส.2/1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชย.1/4
//--------- 200001206 ---------//
ชย.2/9
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001202 ---------//
ชย.1/7,ชย.1/8
//--------- 200001202 ---------//
ชย.1/3,ชย.1/4
//--------- 30001205 ---------//
สอฟ.2/8,สอฟ.2/7
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30001205 ---------//
สอฟ.2/5,สอฟ.2/6
//--------- 30001205 ---------//
สอธ.2/3,สอธ.2/4
//--------- 200001202 ---------//
ชก.1/2,ชก.1/1
//--------- 30001205 ---------//
สอร.2/3,สอร.2/4
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 200001202 ---------//
ชย.1/11
//--------- 200001202 ---------//
ชก.1/5,ชก.1/6
//--------- 30001205 ---------//
สอย.2/2,สอย.2/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   13ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   14ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   27ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น