คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจุระพล   เฟื่องไธสงค์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษา , บธ.บ. การจัดการงานก่อสร้าง
แผนกวิชาแผนกวิชาก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัสดุ,ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-36
3106-8501โครงการ0-8-44
Home-roomHome room0-1-01
30106-2005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร1-3-24
30106-2103คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-34
30106-2117โครงการงานก่อสร้างอาคาร0-6-36
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00........................................พักเที่ยง.........................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 301062005 ------------------//
สอส.1/3
อ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31068501 ------------------//
สอส.2/1,สอส.2/3
พ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.1/1
//---------------------- 301062117 ----------------------//
สอส.1/1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31062003 ------------------//
สอส.2/3
//--------- 31062003 ---------//
สอส.2/3
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สอส.2/1
//------------------ 301062103 ------------------//
สอส.1/1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
จำนวนชั่วโมงสอน 1. ปวช. จำนวน   0ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการ     ชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการ     ชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.แผนกวิชา
2. ปวส. จำนวน   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
รวม   25ชม./สัปดาห์ เป็นชั่วโมงในเวลาราชการชม./สัปดาห์ นอกเวลาราชการชั่วโมง/สัปดาห์ลงชื่อ............................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ............................ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น